شرکت مجری

طراحی و محاسبات

ضوابط نورگیر در ساختمان

هر ساختمانی برای این که از نور طبیعی یا آفتاب بهره مند باشد از پنجره و دیگر نورگیرها مثل پاسیو بهره می برد. ابعاد نورگیرها

مشاهده »