شرایط تأسیس شرکت های حقوقی نظارت و اجرا نظام مهندسی چیست؟

بسیاری از مهندسان در پی تأسیس شرکت حقوقی خود هستند. در این مطلب سعی می کنیم با شرایط تأسیس شرکت حقوقی نظارت و اجرا آشنا شویم. در فرایند احداث هر ساختمانی طبیعتاً مراحلی وجود دارد. از جمله طراحی، اجرا و نظارت. تمامی مراحل طراحی و اجرا باید توسط اشخاص حقوقی صورت بپذیرد.

در نظام مهندسی، هر شرکت حقوقی یا باید کار طراحی و نظارت را به عهده بگیرد، و یا وظیفۀ اجرا را داشته باشد. مهندسین می توانند برای تشکیل شرکت حقوقی مراحلی را انجام دهند و شرکت حقوقی نظارت یا اجرا تاسیس کنند.

حال به معرفی مختصر هر یک از این شرکتهای حقوقی می پردازیم. و شرایط تأسیس آنها را ذکر می کنیم.

شرکت حقوقی طراحی و نظارت

برای وجود هماهنگی بین همۀ کارهای فنی و مهندسی در میان رشته های هفتگانۀ ساختمان، همۀ روند طراحی از جمله معماری، سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی انجام شود.

انجام امور طراحی ساختمانها که بودجۀ آنها از محل بودجۀ عمومی کشور نیست توسط شرکتهای حقوقی انجام می شود. به شرط اینکه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی صلاحیت بگیرند.

اشخاص حقیقی هم که پروانه اشتغال به کار مهندسی دارند می تواند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند.  مشروط به این که برای این کار از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت کنند و تابلوی مجوز را در دفتر خودنصب کنند.

یک دفتر طراحی حداکثر میتواند ده شریک داشته باشد.

دفتر طراحی، هر سال مساحت زیربنای مشخص و محدودی را می توانند برای طراحی به عهده بگیرند.

شرایط و صلاحیت برای تأسیس شرکت حقوقی طراحی

شرکت حقوقی اول باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شود و تأسیسن آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شود.

هر شرکتی که ثبت می شود موضوع خود را به اداره ثبت شرکت می گوید. موضوع این شرکت باید انجام خدمات طراحی در امور ساختمانی باشد.

حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید پروانه طراحی داشته باشند و تمام وقت در شرکت حقوقی طراحی مشغول باشند.

افراد عضو دفتر شرکت حقوقی طراحی باید مشارکت نامه داشته باشند. آنها باید در دفاتر اسناد رسمی مشارکت نامۀ خود را ثبت کنند.

حال این سوال به وجود می آید که طراحان تا چه حدی می توانند کارهای طراحی را به عهده بگیرند. یعنی حداکثر متراژ یا تعداد طبقات طراحی که در مدت زمان معینی مثلاً یک سال می توانند قبول کنند چه حد و حدودی دارد. به این مسئله حدود صلاحیت طراحان می گویند.

حدود صلاحیت طراحان حقوقی ساختمان

حدود صلاحیت طراح حقوقی به صلاحیت اشخاص حقیقی که در آن شاغل هستند وابسته است. که برای آن یک جدول وجود دارد. مثلاً اشخاص ححقوقی که پایه آنها 3 است فقط گروه ساختمانی الف را می توانند طراحی کنند. پایه 2 فقط می تواند الف و ب را طراحی کند و غیره.

پایه حقوقی هم بر اساس پایه اشخاص حقیقی مشخص می شود. مثلاً در یک دفتر طراحی اگر دو نفر وجود دارند که یکی پایۀ 2 دارد و دیگری پایۀ 1، آن که پایۀ بالاتری دارد پایۀ حقوقی را مشخص می کند.

ناظر کیست و وظیفۀ او چیست؟

 

ناظر شخص حقیقی یا حقوقی واجد پروانۀ اشتغال بکار در موضوعات مهندسی است و کار نظارت را انجام می دهد. ناظران باید گزاراش پایان هر یک از مراحل اصلی زیر را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه دهد.

الف) پی

ب) اسکلت

پ) سفتکاری

ت) نازک کاری

ث) پایان کار

هرگاه ناظران تخلفی دیدند باید به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کنند.

ناظران حقوقی هم باید صلاحیتهایی داشته باشند تا بتوانند شرکت حقوقی نظارت را تأسیس کنند.

 

شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی

شرکتها باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند و تأسیس شرکت را در روزنامه رسمی آگهی کنند.

هر شرکتی موضوعی دارد. موضوع شرکت باید انجام و عرضه حدمات نظارت ساختمان درج شود.

حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید پروانه نظارت ساختمان داشته باشند.

 

همانطور که شرکت حقوقی طراحی، حدود مشخصی دارد. یعنی یک دفتر فنی بسته به صلاحیت خود فقط تا حد مشخصی از متراژ و تعداد طبقات را می تواند طراحی کند. برای شرکت نظارت هم همینطور است. و طبق صلاحیت شرکت حقوقی، تا حد مشخصی از تعداد طبقات و متراژ را می تواند نظارت کند.

صلاحیت شرکت حقوقی مبتنی بر صلاحیت و پایه افراد درون شرکت است. و اگر دو نفر پایه های مشخصی داشته باشند، پایۀ شرکت حقوقی مبتنی بر پایۀ شخص حقیقی بالاتر است.

نقشه ساختمان

مجری ساختمان در شرکت حقوقی

تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید فقط توسط مجری حقوقی که مجوز وزارت مسک و شهرسازی دارد انجام شود. مجری نمایندۀ فنی صاحب کار در اجرای ساختتمان است. او باید مسئول تمام مراحل اجرای کار باشد و باید به ناظر پاسخگو باشد.

 

مجری کیست و وظایف او چیست؟

ارائه خدمات اجرایی ساختمانها، که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نیست توسط شرکتهای خصوصی منوط به احراز صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی است.

مجری نمایندۀ فنی صاحب کار در اجرای ساختمان است. او پاسحگونه تمام مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران است. یعنی او مسئول پاسخگویی به ناظر ساختمان است. او همچنین مسئول پاسخگویی به سایر مراجعی هستند که ساختمان را کنترل می کند.

وظایف مجری چیست؟

طبیعتاً وظیفۀ مجری انجام عملیات اجرای ساختمان به نحو صحیح و هماهنگی و همکاری او با ناظر است.

مجری باید برنامه زمانبندی ای کلی و تفصیلی د رمورد کارهای اجرای ساختمان از ابتدا تا انتهای کار اعلام کند. منظور از برنامه زمانبندی کلی این است که تاریخ شروع و خاتمه را مشخص کند. و منظور از زمانبندی تفصیلی این است که با جزئیات بیشتری زمان موارد را مشخص می کند.

 

همچنین در صورت توقف کار یا شروع مجدد روند کار آن را اعلام می کند. مجری این معلومات را به صاحب کار و ناظر هماهنگ کننده اعلام می کند.

 

مجری وظیفه دارد که شرایط را آماده کند تا ناظر بتواند به همه جنبه ها وقوف داشته باشد. و اگر ناظر خواست که بخشهایی از عملیات را نظارت کند باید به راحتی بتواند این کار را بکند. خصوصاً قسمتهایی از سازه که پوشیده است، و نظارت بر آن سخت خواهد بود، این وظیفۀ مجری است که کمک کند ناظر بتواند وظیفۀ نظارت خود را به نحوی موثر انجام دهد.

مجری باید از همۀ مهندسان هفتگانه در روند عملیات اجرای ساختمان استفاده کند.

 

یکی دیگر از وظایف مجری حقوقی این است که برای اجرای هر عملیاتی، یک نفر مهندس عمران یا معماری که پروانۀ اجرا دارد را به عنوان مسئول کارگاه بگمارد. مجری باید این فرد را به صاحب کار، مهندس ناظر هماهنگ کنندۀ حقیقی یا مدیر عامل ناظر حقوقی معرفی کند.

 

نحوۀ تأسیس شرکت مجری حقوقی

اولین کاری که باید برای تأسیس شرکت مجری انجام شود، این است که یک شرکت با مراجعه به دفاتر ثبت شرکت، ثبت شود. در عین حال باید ثبت شرکت در روزنامه ها آگهی شود.

هر شرکتی که ثبت می شود موضوع خاص خود را دارد. باید موضوع شرکت ، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.

یکی دیگر از عوامل مهم که باید به آن توجه کرد این است که حداقل دو نفر از اعضای هیدت مدیره شرکت باید پروانه اشتغال اجرای ساختمان داشته باشند. یکی از آنها باید یا مهندس معماری یا عمران باشد.

مطالب مرتبط:

آیا تفاوت بین نظام مهندسی و نظام فنی اجرائی را می دانید؟

منبع: سازمان نظام مهندسی استان تهران

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

مقالات مرتبط


Deprecated: تابع WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/engyab/domains/engyab.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5667
عقب نشینی ساختمان چیست و جزئیات آن چیست؟
ضوابط نورگیر در ساختمان
ضوابط طراحی راه پله در ساختمان
قرارداد EPC چیست و پیمانکار EPC چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
ارتقای پایه در نظام مهندسی چگونه است؟

4 پاسخ

 1. سلام
  ممنون از سایتتون

  حداقل تعداد افرادی که می تونن جمع شن و یک شرکت حقوقی نظارتی بزنند چند نفره؟

  1. سلام مهندس گرامی
   ثبت شرکت به دو صورت انجام می شود. سهامی خاص و با مسئولیت محدود. در مورد سهامی خاص، حداقل تعداد اعضا ۵ نفر است که دو نفر بازرس هستند. و در مورد با مسئولیت محدود حداقل دو نفر باید باشند.

 2. سلام متشکر از راهنمایی شما
  ممنون میشم بفرمائید از کجا میشه جداول مربوط به تعداد مهندسان الزامی برای شرکت حقوقی طراح و ناظر رو + پایه های الزامیشون رو بدست آورد .

  1. سلام مهندس گرامی
   خوشحالیم که مطالب سایت ما برای شما جالب و سودمند بوده است.
   شما جداولی که فرمودید را می توانید از مبحث دو به دست آورید.
   هر سوال یا ابهام دیگری دارید بفرمایید تا مجموعۀ مهندس یاب به شما پاسخگو باشد
   با آرزوی موفقیت برای شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *