طراحی و محاسبات

طراحی و محاسبات

انواع تخلف ساختمانی

انواع تخلف ساختمانی هرساختمانی که ساخته می شود، نه تنها باید بر طبق مشخصات فنی و نقشه ها ساخته شود. بلکه باید طبق مقررات شهرداری،

مشاهده »
طراحی و محاسبات

ضوابط نورگیر در ساختمان

هر ساختمانی برای این که از نور طبیعی یا آفتاب بهره مند باشد از پنجره و دیگر نورگیرها مثل پاسیو بهره می برد. ابعاد نورگیرها

مشاهده »