اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

ساجات چیست؟

شرکتهایی که می خواهند جهت رتبه بندی اقدام کنند باید در سامانه ساجات ثبت نام کنند و ساجات مخفف کلمه سامانه جامع تشخیص صلاحیت شرکتها

مشاهده »