100 هزار تومان

مقدار شارژ حساب

100 هزار تومان

500 هزار تومان

مقدار شارژ حساب با تخفیف

525 هزار تومان

1میلیون تومان

مقدار شارژ حساب با تخفیف​

1میلیون و 100هزار تومان

2میلیون تومان

مقدار شارژ حساب با تخفیف​

2میلیون و 250 هزار تومان

5 میلیون تومان

مقدار شارژ حساب با تخفیف​

5 میلیون و 750 هزار تومان

10 میلیون تومان

مقدار شارژ حساب با تخفیف​

12 میلیون تومان