آکادمی

طراحی و محاسبات

نحوۀ دریافت جواز ساختمان

پروانه ساختمان یا جواز ساختمان چیست؟ پروانه ساختمان یا جواز ساختمان پرونده ای رسمی است که مالک یا پیمانکار باید آن را از شهرداری دریافت

مشاهده »
اطلاعات عمومی

ساجات چیست؟

شرکتهایی که می خواهند جهت رتبه بندی اقدام کنند باید در سامانه ساجات ثبت نام کنند و ساجات مخفف کلمه سامانه جامع تشخیص صلاحیت شرکتها

مشاهده »