نکات نظارتی در بازدید اولیه ویژه مهندسین ناظر برق

ناظر برق

نکات نظارتی تاسیسات الکتریکی در بازدید اولیه ویژه مهندسین ناظر برق

  1. تعیین کردن میزان ساخت و یا اندازه پوشیده شدن پی یا دیوارها (توسط ناظر برق)، تا فضا برای اجراي ارت، همبندی و لوله گذاری، کم نباشد.
  2. تعیین کردن محل فیدر (سیمهاي توزیع) شرکت برق را چک نماید تـا بتوان بـر اسـاس آن  محل کنتور را تشخیص داد.
  3. ناظر برق حریم ساختمان از سیم های توزیع را کنترل نماید تا بر اساس آن تشخیص دهد داربست هـای موقـت ساختمان و کنسول ها و ایوان ها یا تراس های ساختمان در حریم خطوط توزیع شرکت برق قرار نگیرد.
  4. تعیین خاک و رطوبت نسبی منطقه براي نظارت بر اجرای سیستم ارت به ناظر برق اعلام شود.
  5. فاصله از ترانس توزیع براي در نظر گرفتن افت ولتاژ و نوع سیستم توزیع که سیم لخـت هـوایی است یا سیستم کابلی زمینی یا کابل خودنگهدار هوایی (براي ساختمان هاي خارج از شهر مانند بـاغ هـا،ویلاها، سوله ها).
  6. بررسی شرایط طراحی و نصب صاعقه گیر بر اساس ارتفـاع مکـان، سـاختمان هـاي همجـوار و فاصـله ساختمان های همجوار (چنانچه در اطراف ساختمان تحت نظارت، مانند سـاختمان یـک مرغـداري، ویلاهـای خارج شهر یا ساختمان های واقع در ارتفاعات، ساختمانی موجود نباشد، نیاز به صاعقه گیر دارد).

 حریم از خطوط برق

  • حریم از خطوط برق 400 ولت 3/1 متر است.
  • حریم از خطوط برق20 کیلو ولت 1/2 متر است.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *